Arkivplan.no

Organisering og ansvar

Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for arkivtjenesten. Ansvar for kommunens arkiver er delegert til arkivleder.

Arkivleder er faglig ansvarlig for hele arkivtjenesten, og skal sørge for at arkivarbeidet utføres etter gjeldende regelverk gjennom å gi instrukser, råd og faglig veiledning i det lokale arkivarbeidet.
Enhetslederne har til daglig ansvaret for fag/brukerarkivene ved de enkelte enhetene og er ansvarlig for å lage rutiner og retningslinjer i samarbeid med arkivtjenesten. På tjenestesteder som har desentralisert arkivtjeneste, skal enhetsleder utpeke en arkivansvarlig med ansvar for at det praktiske arkivarbeidet utføres i samsvar med gjeldende regler.

Politisk sekretariat har ansvar for utvalgsarkivene for de politiske styrer, råd og utvalg som kommunen administrerer. 

Saksbehandlerne plikter å følge de retningslinjer som gjelder for kommunen i all dokumentbehandling, arkivdanning og bruk av arkivet. Saksbehandlerne skal også kjenne arkivplanen for Narvik kommune.
Kommunens arkivtjeneste består av arkivet og arkivtjenester som er desentralisert.

Arkivet har arkivansvaret for de tjenestestedene som har tatt WebSak i bruk til generell saksbehandling. Arkivet har også det overordnede ansvaret for fag/brukerarkivene, mens den daglige driften er desentralisert. Ansvaret omfatter også kommunens arkivdepot, bortsettingsarkiv og eldre, avsluttede arkiv.

De desentraliserte arkivtjenestene i Narvik kommune er pr. 2018:

  • PPT- tjenesten
  • Barnevernet
  • Sosialtjenester NAV Narvik
  • Helse og omsorg
Laster...